Cảm biến Vị trí

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Cảm biến vị trí xoay bằng từ trường

Picture for AS5x47D Magnetic Rotary Position Sensor Adapterboard

AS5x47D-EVM: Bộ thí nghiệm đánh giá họ cảm biến AS5x47D

AS5x47D-EVM cho phép bạn dễ dàng đánh giá tất cả các cảm biến thuộc họ AS5x47D. Kít này bao gồm bộ lập trình USB I&P, phần mềm đánh giá cho họ cảm biến AS5x47D và hai bộ thích ứng khác nhau (AS5147 và AS5047D). Ngoài ra, một nam châm + giá đỡ được cung cấp.

AS5x6x-EVM: Bộ thí nghiệm đánh giá họ cảm biến AS5x6x

Kít đánh giá AS5x6xEVM cho phép dễ dàng đánh giá tất cả họ cảm biến AS5x6x. Kít đánh giá bao gồm bo giao tiếp UART (AS5xxx-EK-PB), phần mềm đánh giá cho họ cảm biến AS5x6y. 4 bo thích ứng (AS5161, AS5162, AS5261 và AS5262). Kèm theo bộ thích ứng nối tiếp USB 2.0.

AS5140H 10-bit 360° Programmable Magnetic Rotary Encoder Demoboard

AS5040-DB: Bộ thí nghiệm minh chứng cảm biến AS5040

Kít minh chứng AS5040-DB cho phép dễ dàng đánh giá chức năng nguyên lý của cảm biến vị trí xoay bằng từ trường AS5040 mà không cần sự hỗ trợ phần cứng và phần mềm. Kít này bao gồm một nam châm tham chiếu với giá đỡ và màn hình LCD. Nó thích hợp cho thiết kế tham khảo phần cứng và cơ khí. Kít có thể được sử dụng ở chế độ độc lập thông qua hiển thị LCD hoặc kết hợp với AS5000 Programmer SW GUI được kết nối trực tiếp đến cổng USB của bạn.

AS5043 10-bit Programmable Angle Magnetic Rotary Encoder Demoboard V.2

AS5043-DB: Bộ thí nghiệm minh chứng cảm biến AS5043

Kít minh chứng AS5043-DB cho phép dễ dàng đánh giá chức năng nguyên lý của cảm biến vị trí xoay bằng từ trường AS5043 mà không cần sự hỗ trợ phần cứng và phần mềm. Kít này bao gồm một nam châm tham chiếu với giá đỡ và màn hình LCD. Nó thích hợp cho thiết kế tham khảo phần cứng và cơ khí. Kít có thể được sử dụng ở chế độ độc lập thông qua hiển thị LCD hoặc kết hợp phần mềm AS5000-GUI PC để có thể đánh giá tất cả các chức năng của cảm biến vị trí bằng từ trường AS5043.

AS5045-DB: Bộ thí nghiệm minh chứng cảm biến AS5045

Kít minh chứng AS5045-DB cho phép dễ dàng đánh giá chức năng nguyên lý của cảm biến vị trí xoay bằng từ trường AS5045 mà không cần sự hỗ trợ phần cứng và phần mềm. Kít này bao gồm một nam châm tham chiếu với giá đỡ và màn hình LCD. Nó thích hợp cho thiết kế tham khảo phần cứng và cơ khí. Kít có thể được sử dụng ở chế độ độc lập thông qua hiển thị LCD hoặc kết hợp phần mềm AS5000-GUI PC để có thể đánh giá tất cả các chức năng của cảm biến vị trí bằng từ trường AS5045.

AS5048-DB: Bộ thí nghiệm minh chứng cảm biến AS5048

AS5048 là một cảm biến vị trí xoay bằng từ trường 14 bit không tiếp xúc để đo góc chính xác hết một vòng 360°. Nó là một hệ thống trên chíp, kết hợp các phần tử Hall được tích hợp, giai đoạn đầu của tín hiệu tương tự và xử lí tín hiệu số trên một linh kiện duy nhất. Để đo góc, chỉ có một nam châm 2 cực đơn giản xoay qua tâm của chíp được đòi hỏi. Từ trường có thể được đặt bên trên hoặc bên dưới IC. Phép đo góc tuyệt đối cung cấp chỉ thị tức thời của vị trí góc của nam châm với độ phân giải 0.022° = 16,384 vị trí trên một vòng quay. Thông tin góc có sẵn thông qua giao tiếp SPI hoặc I²C và tín hiệu PWM. Một bộ ổn áp bên trong cho phép AS5048 hoạt động hoạt với điện áp 3.3V hoặc với 5.0V.

AS5115 Sine and Cosine Output Automotive Magnetic Rotary Encoder Demoboard

AS5115-DB: Bộ thí nghiệm minh chứng cảm biến AS5115

Kít minh chứng AS5115-DB cho phép dễ dàng đánh giá chức năng nguyên lý của cảm biến vị trí xoay bằng từ trường AS5115 mà không cần sự hỗ trợ phần cứng và phần mềm. Kít này bao gồm một nam châm tham chiếu với giá đỡ và màn hình LCD. Nó thích hợp cho thiết kế tham khảo phần cứng và cơ khí. Kít minh chứng AS5115-DB có thể được sử dụng ở chế độ độc lập thông qua hiển thị LCD hoặc kết hợp phần mềm AS5000-GUI PC để có thể đánh giá tất cả các chức năng của cảm biến vị trí bằng từ trường AS5115.

AS5132 Magnetic Rotary Encoder Demoboard

AS5132-DB: Bộ thí nghiệm minh chứng cảm biến AS5132

Kít minh chứng AS5132-DB cho phép dễ dàng đánh giá chức năng nguyên lý của cảm biến vị trí xoay bằng từ trường AS5132 mà không cần sự hỗ trợ phần cứng và phần mềm. Kít này bao gồm một nam châm tham chiếu với giá đỡ và màn hình LCD. Nó thích hợp cho thiết kế tham khảo phần cứng và cơ khí. Kít minh chứng AS5132-DB có thể được sử dụng ở chế độ độc lập thông qua hiển thị LCD hoặc kết hợp phần mềm AS5000-GUI PC để có thể đánh giá tất cả các chức năng của cảm biến vị trí bằng từ trường AS5132.

AS5134 360° Programmable High Speed BLDC Motor Commutation Magnetic Rotary Encoder Demoboard

AS5134-DB: Bộ thí nghiệm minh chứng cảm biến AS5134

Kít minh chứng AS5134-DB cho phép dễ dàng đánh giá chức năng nguyên lý của cảm biến vị trí xoay bằng từ trường AS5134 mà không cần sự hỗ trợ phần cứng và phần mềm. Kít này bao gồm một nam châm tham chiếu với giá đỡ và màn hình LCD. Nó thích hợp cho thiết kế tham khảo phần cứng và cơ khí. Kít minh chứng AS5134-DB có thể được sử dụng ở chế độ độc lập thông qua hiển thị LCD hoặc kết hợp phần mềm AS5000-GUI PC để có thể đánh giá tất cả các chức năng của cảm biến vị trí bằng từ trường AS5134.

AS5140H 10-bit 360° Programmable Magnetic Rotary Encoder Demoboard

AS5140H-DB: Bộ thí nghiệm minh chứng cảm biến AS5140H

Kít minh chứng AS5140H-DB cho phép dễ dàng đánh giá chức năng nguyên lý của cảm biến vị trí xoay bằng từ trường AS5140H mà không cần sự hỗ trợ phần cứng và phần mềm. Kít này bao gồm một nam châm tham chiếu với giá đỡ và màn hình LCD. Nó thích hợp cho thiết kế tham khảo phần cứng và cơ khí. Kít minh chứng AS5140H-DB có thể được sử dụng ở chế độ độc lập thông qua hiển thị LCD hoặc kết hợp phần mềm AS5000-GUI PC để có thể đánh giá tất cả các chức năng của cảm biến vị trí bằng từ trường AS5140H.

AS5145 12-bit Programmable Automotive Magnetic Rotary Encoder Demoboard

AS5145-DB: Bộ thí nghiệm minh chứng cảm biến AS5145

Kít minh chứng AS5145-DB cho phép dễ dàng đánh giá chức năng nguyên lý của cảm biến vị trí xoay bằng từ trường AS5145 mà không cần sự hỗ trợ phần cứng và phần mềm. Kít này bao gồm một nam châm tham chiếu với giá đỡ và màn hình LCD. Nó thích hợp cho thiết kế tham khảo phần cứng và cơ khí. Kít minh chứng AS5145-DB có thể được sử dụng ở chế độ độc lập thông qua hiển thị LCD hoặc kết hợp phần mềm AS5000-GUI PC để có thể đánh giá tất cả các chức năng của cảm biến vị trí bằng từ trường AS5145.

AS5163 14-bit Single-Wire Interface Automotive Magnetic Rotary Encoder Demoboard

AS5163-DB: Bộ thí nghiệm minh chứng cảm biến AS5163

Kít minh chứng AS5163-DB cho phép dễ dàng đánh giá chức năng nguyên lý của cảm biến vị trí xoay bằng từ trường AS5163 mà không cần sự hỗ trợ phần cứng và phần mềm. Kít này bao gồm một nam châm tham chiếu với giá đỡ và màn hình LCD. Nó thích hợp cho thiết kế tham khảo phần cứng và cơ khí. Kít minh chứng AS5153-DB có thể được sử dụng ở chế độ độc lập thông qua hiển thị LCD hoặc kết hợp phần mềm AS5000-GUI PC để có thể đánh giá tất cả các chức năng của cảm biến vị trí bằng từ trường AS5163.

AS5215 Sine and Cosine Output Automotive Magnetic Rotary Encoder Demoboard

AS5215-DB: Bộ thí nghiệm minh chứng cảm biến AS5215

Kít minh chứng AS5215-DB cho phép dễ dàng đánh giá chức năng nguyên lý của cảm biến vị trí xoay bằng từ trường AS5215 mà không cần sự hỗ trợ phần cứng và phần mềm. Kít này bao gồm một nam châm tham chiếu với giá đỡ và màn hình LCD. Nó thích hợp cho thiết kế tham khảo phần cứng và cơ khí. Kít minh chứng AS5215-DB có thể được sử dụng ở chế độ độc lập thông qua hiển thị LCD hoặc kết hợp phần mềm AS5000-GUI PC để có thể đánh giá tất cả các chức năng của cảm biến vị trí bằng từ trường AS5215.

Demo Kit for AS5245 Magnetic Rotary Position Sensor

AS5245-DB: Bộ thí nghiệm minh chứng cảm biến AS5245

Kít minh chứng AS5245-DB cho phép dễ dàng đánh giá chức năng nguyên lý của cảm biến vị trí xoay bằng từ trường AS5245 mà không cần sự hỗ trợ phần cứng và phần mềm. Kít này bao gồm một nam châm tham chiếu với giá đỡ và màn hình LCD. Nó thích hợp cho thiết kế tham khảo phần cứng và cơ khí. Kít minh chứng AS5245-DB có thể được sử dụng ở chế độ độc lập thông qua hiển thị LCD hoặc kết hợp phần mềm AS5000-GUI PC để có thể đánh giá tất cả các chức năng của cảm biến vị trí bằng từ trường AS5245.

Dual Die Motion Sensing Automove Rotary Encoder Demoboard

AS5263-DB: Bộ thí nghiệm minh chứng cảm biến AS5263

Kít minh chứng AS5263-DB cho phép dễ dàng đánh giá chức năng nguyên lý của cảm biến vị trí xoay bằng từ trường AS5263 mà không cần sự hỗ trợ phần cứng và phần mềm. Kít này bao gồm một nam châm tham chiếu với giá đỡ và màn hình LCD. Nó thích hợp cho thiết kế tham khảo phần cứng và cơ khí. Kít minh chứng AS5263-DB có thể được sử dụng ở chế độ độc lập thông qua hiển thị LCD hoặc kết hợp phần mềm AS5000-GUI PC để có thể đánh giá tất cả các chức năng của cảm biến vị trí bằng từ trường AS5263.

AS5600-POTUINO: Bo siu thí nghiệm tương thích bo Arduino UNO

Được thiết kế để đánh giá IC chiết áp thông minh AS5600. Bo siu Arduino đã được lắp IC AS5600 và các thành phần cần thiết bên ngoài. Nó mang đến các tùy chọn bo dùng nhanh khác nhau. Một giá đỡ nam châm dùng nhanh có sẵn phía bên trái của PCB và ngoài ra, một bo dùng nhanh thích ứng cũng có thể. Phần mềm LabVIEW Evaluation GUI và mã nguồn ví dụ cũng có sẵn để tải về.

Cảm biến vị trí tịnh tiến bằng từ trường

Demokit for AS5304_06 Linear Incremental Magnetic Position Sensor

AS5304-DB: Bộ thí nghiệm minh chứng cảm biến AS5304

Kít minh chứng AS5304-DB cho phép dễ dàng đánh giá chức năng nguyên lý của cảm biến vị trí tịnh tiến bằng từ trường AS5304 mà không cần sự hỗ trợ phần cứng và phần mềm. Kít này bao gồm một nam châm tham chiếu với giá đỡ và màn hình LCD. Nó thích hợp cho thiết kế tham khảo phần cứng và cơ khí. Kít minh chứng AS5304-DB có thể được sử dụng ở chế độ độc lập thông qua hiển thị LCD hoặc kết hợp phần mềm AS5000-GUI PC để có thể đánh giá tất cả các chức năng của cảm biến vị trí bằng từ trường AS5304.

Demokit for AS5304_06 Linear Incremental Magnetic Position Sensor

AS5306-DB: Bộ thí nghiệm minh chứng cảm biến AS5306

Kít minh chứng AS5306-DB cho phép dễ dàng đánh giá chức năng nguyên lý của cảm biến vị trí tịnh tiến bằng từ trường AS5306 mà không cần sự hỗ trợ phần cứng và phần mềm. Kít này bao gồm một nam châm tham chiếu với giá đỡ và màn hình LCD. Nó thích hợp cho thiết kế tham khảo phần cứng và cơ khí. Kít minh chứng AS5306-DB có thể được sử dụng ở chế độ độc lập thông qua hiển thị LCD hoặc kết hợp phần mềm AS5000-GUI PC để có thể đánh giá tất cả các chức năng của cảm biến vị trí bằng từ trường AS5306.

AS5311 Integrated Hall IC for Linear and Off-Axis Rotary Motion Detection Demoboard

AS5311-DK: Bộ thí nghiệm minh chứng cảm biến AS5311

Kít minh chứng AS5311-DB cho phép dễ dàng đánh giá chức năng nguyên lý của cảm biến vị trí tịnh tiến bằng từ trường AS5311 mà không cần sự hỗ trợ phần cứng và phần mềm. Kít này bao gồm một nam châm tham chiếu với giá đỡ và màn hình LCD. Nó thích hợp cho thiết kế tham khảo phần cứng và cơ khí. Kít minh chứng AS5311-DB có thể được sử dụng ở chế độ độc lập thông qua hiển thị LCD hoặc kết hợp phần mềm AS5000-GUI PC để có thể đánh giá tất cả các chức năng của cảm biến vị trí bằng từ trường AS5311.

Block diagram AS5510 magnetic linear position sensor demo kit

AS5510-DB: Bộ thí nghiệm minh chứng cảm biến AS5510

Kít minh chứng AS5510-DB cho phép dễ dàng đánh giá chức năng nguyên lý của cảm biến vị trí tịnh tiến bằng từ trường AS5510 mà không cần sự hỗ trợ phần cứng và phần mềm. Kít này bao gồm một nam châm tham chiếu với giá đỡ và màn hình LCD. Nó thích hợp cho thiết kế tham khảo phần cứng và cơ khí. Kít minh chứng AS5510-DB có thể được sử dụng ở chế độ độc lập thông qua hiển thị LCD hoặc kết hợp phần mềm AS5000-GUI PC để có thể đánh giá tất cả các chức năng của cảm biến vị trí bằng từ trường AS5510.

Demo Kit for NSD-1202 + NSD-2101

Logo New Scale Technologies

Bộ thí nghiệm minh chứng cho NSD-1202 + NSD-2101

Kít minh chứng mô đun hội tụ NSD-1202 + NSD-2101 cung cấp cái tốt nhất trong kỹ thuật định vị thấu kính độ phân giải cao, được tích hợp vào một vỏ bọc linh hoạt và cực nhỏ. Nó cho phép bạn nhanh chóng thêm khả năng hội tụ điều khiển bằng động cơ vào camera được gắn trên bo của bạn mà không làm tăng thêm kích cỡ hệ thống. Nhờ kích cỡ thu nhỏ và sự tiêu thụ công suất thấp của kít minh chứng này làm cho nó trở thành một giải pháp lý tưởng cho các thiết bị vận hành bằng Pin. Bộ vi điều khiển tích hợp chấp nhận các lệnh định vị và các thiết lập điều khiển PID từ bộ xử lí Camera của bạn qua giao tiếp I²C hoặc SPI nối tiếp. Các đặc điểm nâng cao này cung cấp sự điều khiển vị trí thấu kính chính xác và nhanh chóng với độ phân giải 0.5 micron để chụp các hình ảnh sắc nét từ hệ thống Camera được gắn trên bo của bạn.

Demo Kit for Linear Incremental Magnetic Position Sensors

Logo New Scale Technologies

Kít minh chứng này là một hệ thống chuyển động tịnh tuyến vòng kín, điện áp thấp, độ phân giải cao, nhỏ nhất thế giới. Nó cung cấp độ phân giải vị trí 0.5 micron nhỏ hơn ½ về kích cỡ và ¼ về trọng lượng khi được so sánh với các hệ thống định vị khác. Phạm vi hành trình của kít minh chứng này lên tới 6 mm, với các thay đổi tùy biến lên tới hành trình 20 mm. Kít minh chứng này lý tưởng cho điều khiển vị trí chính xác các cuộn cảm biến đổi và các tụ điện Trimmer trong các hệ thống RF và dò sóng vi ba, các phần tử quang trong các hệ thống dò quang học. Nó cung cấp hiệu suất tin cậy trong một phạm vi rộng thiết bị đo lường chính xác và cầm tay, quang học trong các sản phẩm quân sự, bảo mật và y sinh.

NSE-5310_NSD-2101 developers kit

Logo New Scale Technologies

SQUIGGLE® RV Motor & TRACKER NSE-5310: Bộ thí nghiệm dành cho người phát triển

Bao gồm một động cơ giảm áp SQL-RV-1.8-6-12 và được lắp sẵn, bo con chứa hai mạch lái NSD-2101, bộ điều khiển MC-3300-RV, cảm biến NSE-5310 được gắn trên bo (TRK-1T02), nam châm kích thước 2 mm x 11 mm, các dây cáp và phần mềm.

NSE-5310_eval pack

Logo New Scale Technologies

Bộ thí nghiệm đánh giá NSE-5310-EVM

Kít đánh giá cơ bản bao gồm một cảm biến vị trí bằng từ trường tăng tuyến tính NSE-5310 bên trong một vỏ TSSOP 20 chân, được gắn trên một bo mạch in dùng đầu nối FPC. Nó có thể dễ dàng được cắm vào một cạc giao tiếp hoặc được điều khiển thông qua phần mềm New Scale Pathway™ hoặc giao tiếp I²C khác được cung cấp cho khách hàng.

Cảm biến vị trí cần điều khiển EasyPoint™
EasyPoint™ AS5013-DB-2 Demoboard

Bộ minh chứng EasyPoint™ AS5013-DB-2

Cho phép dễ dàng đánh giá chức năng nguyên lý của mô đun bộ lập mã góc quay bằng từ trường EasyPoint™ AS5013/EasyPoint™ mà không cần sự hỗ trợ phần cứng và phần mềm nào thêm vào. Kít này bao gồm một mô đun N40P112 EasyPoint™ kèm theo bộ lập mã góc quay bằng từ trường AS5013 và giao tiếp USB. Nó thích hợp cho thiết kế tham khảo cơ khí và phần cứng. Mỗi lần được cắm vào một PC đang chạy Windows, bo minh chứng EasyPoint™ AS5013-DB-2 làm việc như một cần điều khiển tương tự HID với 3 nút chức năng. Phần mềm điều khiển bộ lập mã tịnh tiến hai trục EasyPoint™ AS5013 của mô đun cần điều khiển EasyPoint™ đọc các tọa độ XY. Kết quả được hiển thị trên một bản đồ XY, và thanh ghi AS5013 có thể được đọc và được ghi bằng tay. Phần mềm bao gồm một bộ giả lập chuột máy tính, cho phép kít minh chứng AS5013-DB-2 được sử dụng như chuột máy tính trên Windows. Trình cài đặt phần mềm bao gồm các trình lái để truyền thông I²C cho AS5013 và tương thích với Microsoft Windows XP và 7.