Cảm biến Độ ẩm

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Cảm biến Độ ẩm

Si7006/7 USB Dongle Evaluation Kit

SI7034-EVB​: Bộ thí nghiệm đánh giá cảm biến độ ẩm Si7034 USB Dongle

Kít đánh giá cảm biến độ ẩm và nhiệt độ Si7034 và phần mềm giao diện người dùng đồ họa kèm theo cho phép nhanh chóng và dễ dàng xâm nhập các đặc điểm và chức năng của cảm biến độ ẩm và nhiệt độ Si7034 trong khi cho phép đánh giá hiệu suất của cảm biến.

Si7022/23 USB Dongle Evaluation Kit

Si7022-23-EVB: Bộ thí nghiệm đánh giá cảm biến độ ẩm Si7022/23 USB Dongle

Kít đánh giá cảm biến độ ẩm và nhiệt độ Si7022/23 được thiết kế cho các ứng dụng đo nhiệt độ và độ ẩm tương đối chính xác cao nơi mà ngõ ra PWM và điện áp tương tự được đòi hỏi. Phần mềm giao diện người dùng đồ họa kèm theo cho phép nhanh chóng và dễ dàng xâm nhập các đặc điểm và chức năng của các cảm biến độ ẩm và nhiệt độ Si7022 và Si7023 trong khi cho phép đánh giá hiệu suất của cảm biến.

Si7013 USB Dongle Evaluation Kit

Si7013USB-DONGLE: Bộ thí nghiệm đánh giá cảm biến độ ẩm Si7013/20/21 USB Dongle

Kít thí nghiệm đánh giá cảm biến độ ẩm Si7013 và phần mềm giao diện người dùng đồ họa kèm theo cho phép nhanh chóng và dễ dàng xâm nhập các đặc điểm và chức năng của các cảm biến độ ẩm và nhiệt độ Si701x/2x trong khi cho phép đánh giá hiệu suất của cảm biến.

Si7006/7 USB Dongle Evaluation Kit

Si7006-07-EVB: Bộ thí nghiệm đánh giá cảm biến độ ẩm Si7006/7 USB Dongle

Kít thí nghiệm đánh giá cảm biến độ ẩm Si7006/7 được thiết kế cho các ứng dụng đo nhiệt độ và độ ẩm tương đối chính xác thấp hơn nơi mà các mạch đo rời rạc nhiệt độ và độ ẩm tương đối được sử dụng theo cách truyền thống. Linh kiện Si7006 cung cấp giao tiếp I2C, trong khi Si7007 hỗ trợ hai ngõ ra PWM. Phần mềm giao diện người dùng đồ họa kèm theo cho phép nhanh chóng và dễ dàng xâm nhập các đặc điểm và chức năng của các cảm biến độ ẩm và nhiệt độ Si7006 và Si7007 trong khi cho phép đánh giá hiệu suất của cảm biến.

Si7013 UDP Evaluation Kit Daughter Card

Si7013EVB-UDP: Cạc con nền tảng thí nghiệm cảm biến nhiệt độ và độ ẩm tương đối Si7013

Si7013EVB-UDP là một cạc con nhỏ cho phép đánh giá họ Si701x/2x kết nối với các thành phần Nền tảng Phát triển Hợp nhất (UDP) như Kít Phát triển Vi điều khiển Công suất cực thấp C8051F960 (C8051F960-A-DK).

Cạc con được thiết kế để cắm trực tiếp vào các cạc UDP MCU để thử nghiệm nhanh và phát triển phần mềm. Ngoài ra một Si7013 trên bo, còn có một đầu nối để thêm các cạc con Si7013, Si7020 hoặc Si7021 thông qua một cáp dẹp, cho phép người dùng đặt cảm biến vào một buồng nhiệt độ/độ ẩm hoặc một thử nghiệm sản phẩm. Các cạc con Si701x/2x được kèm theo trong kít Si7013USB-DONGLE (được đặt mua riêng).

C8051F960 Ultra-Low Power Development Kit with Si7013 Daughter Card

Si7013EVB-UDP-F960: Bộ thí nghiệm phát triển C8051F960 công suất cực thấp kèm theo nền tảng phát triển Si7013

Kít phát triển Si7013EVB-UDP-F960 là một phần của Nền tảng Phát triển Hợp nhất (UDP) và kết hợp với Kít Phát triển Vi điều khiển Công suất cực thấp C8051F960 (C8051F960-A-DK) và cạc con cảm biến độ ẩm Si7013EVB-UDP kèm theo mã minh chứng. Nó là một gói hoàn chỉnh được thiết kế để hỗ trợ phát triển phần cứng và phần mềm nhờ sử dụng Si7013 và các bộ MCU công suất cực thấp của Silicon Labs. Nó cũng đóng vai trò như một phương tiện minh chứng có thể mang đi được cho Si7013 (không cần PC).

Si7013EVB-UDB-M3L1: Bộ thí nghiệm phát triển SiM3L1xx kèm theo nền tảng phát triển Si7013

Kít phát triển Si7013EVB-UDP-M3L1 là một phần của Nền tảng Phát triển Hợp nhất (UDP) và kết hợp với Kít Phát triển Vi điều khiển 32 bit Công suất cực thấp SiM3L1xxLCD-B-DK và cạc con cảm biến độ ẩm Si7013EVB-UDP kèm theo mã minh chứng ghi thu thập dữ liệu. Nó là một gói hoàn chỉnh được thiết kế để hỗ trợ phát triển phần cứng và phần mềm sử dụng Si7013 và các MCU 32 bit công suất cực thấp của Silicon Labs. Nó cũng đóng vai trò như một phương tiện minh chứng có thể mang đi được cho Si7013 (không cần PC).

Si7005 Evaluation Kit Daughter Card

Si7005-EVB: Cạc con thí nghiệm đánh giá kỹ thuật Si7005

Si7005-EVB tùy chọn là một cạc con nhỏ cho phép đánh giá Si7005 qua kết nối cáp dẹp. Nó là một bo bổ sung hữu dụng cho Si7005USB-DONGLE khi người dùng muốn đặt một cảm biến vào buồng nhiệt độ/độ ẩm hoặc một thử nghiệm sản phẩm.

Humidity and Temperature Sensor USB Dongle

Si7005USB-DONGLE: Bộ thí nghiệm đánh giá Si7005 USB Dongle

Kít đánh giá cảm biến độ ẩm và nhiệt độ Si7005 và phần mềm giao diện người dùng đồ họa kèm theo cho phép xâm nhập nhanh chóng và dễ dàng các đặc điểm và các chức năng của cảm biến độ ẩm và nhiệt độ Si7005 cũng như cho phép đánh giá hiệu suất của các cảm biến.

Si7005 UDP Evaluation Kit Daughter Card

Si7005EVB-UDP: Cạc con thí nghiệm nền tảng phát triển Si7005

Si7005EVB-UDP là một cạc con nhỏ cho phép đánh giá Si7005 kết hợp với Kít Phát triển Vi điều khiển Công suất cực thấp C8051F960 (C8051F960-A-DK).
Cạc con được thiết kế để cắm trực tiếp vào các cạc UDP MCU để thử nghiệm nhanh và phát triển phần mềm. Ngoài ra một Si7005 trên bo, còn có một đầu nối để thêm Si7005-EVB thông qua một cáp dẹp, cho phép người dùng đặt cảm biến vào một buồng nhiệt độ/độ ẩm hoặc một thử nghiệm sản phẩm.
C8051F960 Ultra-Low Power Development Kit with Si7005 Daughter Card

Si7005EVB-UDP-F960: Bộ thí nghiệm phát triển C8051F960 công suất cực thấp kèm theo nền tảng phát triển độc nhất Si7005

Si7005EVB-UDP-F960 là một phần của Nền tảng Phát triển Hợp nhất (UDP) và kết hợp với Kít Phát triển Vi điều khiển Công suất cực thấp C8051F960 (C8051F960-A-DK) và cạc con cảm biến độ ẩm Si7005EVB-UDP kèm theo mã minh chứng ghi thu thập dữ liệu. Nó là một gói hoàn chỉnh được thiết kế để hỗ trợ phát triển phần cứng và phần mềm sử dụng Si7005 và các MCU 32 bit công suất cực thấp của Silicon Labs. Nó cũng đóng vai trò như một phương tiện minh chứng có thể mang đi được cho Si7005 (không cần PC).