Xilinx Spartan-3A

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Spartan-3A DSP 3400K Industrial Micromodule EV02IB Ind. Temp.

Carrier board TE0323-00 for 3A DSP Industrial Micromodules

USB JTAG cable HW-USB-II-G

Bộ thí nghiệm FPGA Spartan-3A DSP 3400K chuẩn nhiệt độ công nghiệp

Bộ thí nghiệm bao gồm:

- 01x Bo nền tảng

- 01x Vi mô đun FPGA Spartan-3A DSP 3400K chuẩn nhiệt độ công nghiệp

- 01x Dây cáp USB để lấy nguồn từ PC cấp nguồn cho bo nền tảng

- 01x Bộ nạp trình Xilinx với các phụ kiện cần thiết

Bo nền tảng cung cấp sự kết nối và mở rộng cho vi mô đun Spartan-3A DSP 3400K. Đây là một giải pháp giá thành thấp kiểu cắm vào là chạy để thử nghiệm FPGA.

Vi mô đun FPGA tích hợp một FPGA Spartan-3A DSP tân tiến có 3400K cổng, bộ nhớ RAM DDR, Flash cấu hình, nguồn cung cấp và bộ vi điều khiển USB 2.0, tất cả linh kiện đều đạt chuẩn nhiệt độ công nghiệp. Nhiều I/O cấu hình được cung cấp qua các kết nối B2B loại nhỏ.

Vi mô đun được thiết kế để sử dụng như một bo OEM, hoặc được kết hợp với bo nền tảng để sử dụng hiệu quả trong nghiên cứu và giảng dạy. Vi mô đun có thể được sử dụng riêng trong các ứng dụng FPGA tùy khách. Nếu kết hợp với bo nền tảng, chúng sẽ tạo thành một bộ thí nghiệm FPGA nền tảng cho các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy FPGA.

Phần mềm để lập trình Flash SPI qua USB, các thiết kế tham khảo cho truyền dữ liệu tốc độ cao qua USB cũng được kèm theo.

Spartan-3A DSP 3400K Industrial Micromodule EV02IB Ind. Temp.

Carrier board TE0323-00 for 3A DSP Industrial Micromodules

USB JTAG cable HW-USB-II-G

Bộ thí nghiệm FPGA Spartan-3A DSP 1800K chuẩn nhiệt độ công nghiệp

Bộ thí nghiệm bao gồm:

- 01x Bo nền tảng

- 01x Vi mô đun FPGA Spartan-3A DSP 1800K chuẩn nhiệt độ công nghiệp

- 01x Dây cáp USB để lấy nguồn từ PC cấp nguồn cho bo nền tảng

- 01x Bộ nạp trình Xilinx với các phụ kiện cần thiết

Bo nền tảng cung cấp sự kết nối và mở rộng cho vi mô đun Spartan-3A DSP 3400K. Đây là một giải pháp giá thành thấp kiểu cắm vào là chạy để thử nghiệm FPGA.

Vi mô đun FPGA tích hợp một FPGA Spartan-3A DSP tân tiến có 1800K cổng, bộ nhớ RAM DDR, Flash cấu hình, nguồn cung cấp và bộ vi điều khiển USB 2.0, tất cả linh kiện đều đạt chuẩn nhiệt độ công nghiệp. Nhiều I/O cấu hình được cung cấp qua các kết nối B2B loại nhỏ.

Vi mô đun được thiết kế để sử dụng như một bo OEM, hoặc được kết hợp với bo nền tảng để sử dụng hiệu quả trong nghiên cứu và giảng dạy. Vi mô đun có thể được sử dụng riêng trong các ứng dụng FPGA tùy khách. Nếu kết hợp với bo nền tảng, chúng sẽ tạo thành một bộ thí nghiệm FPGA nền tảng cho các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy FPGA.

Phần mềm để lập trình Flash SPI qua USB, các thiết kế tham khảo cho truyền dữ liệu tốc độ cao qua USB cũng được kèm theo.

Spartan-3A DSP 3400K Industrial Micromodule EV02IB Ind. Temp.

Carrier board TE0323-00 for 3A DSP Industrial Micromodules

USB JTAG cable HW-USB-II-G

Bộ thí nghiệm FPGA Spartan-3A DSP 3400K chuẩn công nghiệp

Bộ thí nghiệm bao gồm:

- 01x Bo nền tảng

- 01x Vi mô đun FPGA Spartan-3A DSP 3400K chuẩn công nghiệp

- 01x Dây cáp USB để lấy nguồn từ PC cấp nguồn cho bo nền tảng

- 01x Bộ nạp trình Xilinx với các phụ kiện cần thiết

Bo nền tảng cung cấp sự kết nối và mở rộng cho vi mô đun Spartan-3A DSP 3400K. Đây là một giải pháp giá thành thấp kiểu cắm vào là chạy để thử nghiệm FPGA.

Vi mô đun FPGA tích hợp một FPGA Spartan-3A DSP tân tiến có 3400K cổng, bộ nhớ RAM DDR, Flash cấu hình, nguồn cung cấp và bộ vi điều khiển USB 2.0, tất cả linh kiện đều đạt chuẩn công nghiệp. Nhiều I/O cấu hình được cung cấp qua các kết nối B2B loại nhỏ.

Vi mô đun được thiết kế để sử dụng như một bo OEM, hoặc được kết hợp với bo nền tảng để sử dụng hiệu quả trong nghiên cứu và giảng dạy. Vi mô đun có thể được sử dụng riêng trong các ứng dụng FPGA tùy khách. Nếu kết hợp với bo nền tảng, chúng sẽ tạo thành một bộ thí nghiệm FPGA nền tảng cho các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy FPGA.

Phần mềm để lập trình Flash SPI qua USB, các thiết kế tham khảo cho truyền dữ liệu tốc độ cao qua USB cũng được kèm theo.

Spartan-3A DSP 3400K Industrial Micromodule EV02IB Ind. Temp.

Carrier board TE0323-00 for 3A DSP Industrial Micromodules

USB JTAG cable HW-USB-II-G

Bộ thí nghiệm FPGA Spartan-3A DSP 1800K chuẩn công nghiệp

Bộ thí nghiệm bao gồm:

- 01x Bo nền tảng

- 01x Vi mô đun FPGA Spartan-3A DSP 1800K chuẩn công nghiệp

- 01x Dây cáp USB để lấy nguồn từ PC cấp nguồn cho bo nền tảng

- 01x Bộ nạp trình Xilinx với các phụ kiện cần thiết

Bo nền tảng cung cấp sự kết nối và mở rộng cho vi mô đun Spartan-3A DSP 3400K. Đây là một giải pháp giá thành thấp kiểu cắm vào là chạy để thử nghiệm FPGA.

Vi mô đun FPGA tích hợp một FPGA Spartan-3A DSP tân tiến có 1800K cổng, bộ nhớ RAM DDR, Flash cấu hình, nguồn cung cấp và bộ vi điều khiển USB 2.0, tất cả linh kiện đều đạt chuẩn công nghiệp. Nhiều I/O cấu hình được cung cấp qua các kết nối B2B loại nhỏ.

Vi mô đun được thiết kế để sử dụng như một bo OEM, hoặc được kết hợp với bo nền tảng để sử dụng hiệu quả trong nghiên cứu và giảng dạy. Vi mô đun có thể được sử dụng riêng trong các ứng dụng FPGA tùy khách. Nếu kết hợp với bo nền tảng, chúng sẽ tạo thành một bộ thí nghiệm FPGA nền tảng cho các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy FPGA.

Phần mềm để lập trình Flash SPI qua USB, các thiết kế tham khảo cho truyền dữ liệu tốc độ cao qua USB cũng được kèm theo.